Η Εταιρεία μας

various

Τελευταία τροποποίηση: 07 October 2013

  Η Zebranico Consulting Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο έχοντας ως μέλημά της την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες

.... όπως η ενημέρωση και διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων τόσο για επιχειρήσεις όσο και για Κοινότητες / Δήμους και άλλους Κυπριακούς Οργανισμούς.

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βάση στον τομέα της ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν κάθε φορά , στη δημιουργία προτάσεων - αιτήσεων για την εξασφάλιση μιας τέτοιας χρηματοδότησης καθώς και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών προγραμμάτων μέσω της διαχείρισής του.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η ανάπτυξη και το όφελος τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο αξιοποιώντας τα κονδύλια της ΕΕ αλλά και αυτά των διαρθρωτικών ταμείων.

Η συμμετοχή της Κύπρου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. επιτρέπει στο νησί και τους κατοίκους του να ωφεληθούν από τέτοια προγράμματα, ενώ συμβάλλει ουσιωδώς σε στενότερες σχέσεις με την Ε.Ε.. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν επίσης σε άτομα, μη κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς η Ε.Ε. μπορεί να παρέχει βοήθεια, καθώς και τα οφέλη από τη συνεργασία εντός της Ε.Ε.

Στις 6 Μαρτίου 1995 το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή της Κύπρου σε ένα αριθμό προγραμμάτων της Ε.Ε. Από τότε, τα προγράμματα που είναι ανοικτά για συμμετοχή Κυπρίων έχουν διευρυνθεί. Ο σκοπός είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των προγραμμάτων και της χρηματοδότησης της Ε.Ε. τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, και η συμβολή στα εξής:

  • Στενότερες σχέσεις της Κύπρου με την Ε.Ε. σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
  • Επίτευξη πολύτιμης εμπειρίας.
  • Εναρμόνιση των νόμων και των θεσμικών ρυθμίσεων με την Ε.Ε.
  • Εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Κύπρου.

Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων: αυτά που σχετίζονται με τρίτες χώρες, δηλαδή μη μέλη της Ε.Ε και αυτά στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι αιτήτριες χώρες, με τον όρο ότι θα υπογραφεί διμερής συμφωνία, και το κράτος αναλαμβάνει να κάνει μια οικονομική συνεισφορά καλύπτοντας τα επιπρόσθετα κονδύλια που απαιτούνται για συμμετοχή στα προγράμματα.

Η χρηματοδότηση κονδυλίων αποσκοπεί κυρίως σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας όπως μελέτες, έρευνες, πιλοτικά προγράμματα, παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση και άλλα. Η χρηματοδότηση επενδύσεων και υποδομής γενικά δε συμπεριλαμβάνεται.