Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά προγράμματα

Τελευταία τροποποίηση: 07 January 2014

  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Απασχόλησης , Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή.
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αειφόρος ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα.
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας.
  • Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας με άξονες προτεραιότητας:

1. Μέτρα για την προσαρμογή του Κοινοτικού Αλιευτικού Στόλου.

2. Υδατοκαλλιέργεια , Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

3. Μέτρα Κοινού ενδιαφέροντος.

4. Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών

5. Τεχνική βοήθεια.