Κοινοτικές πρωτοβουλίες "J"

Jeremie

Jeremie

Τελευταία τροποποίηση: 08 January 2014


Η πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για  τις μικρο - μεσαίες επιχειρήσεις) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις περιφέρειες της ΕΕ.

Read more...

Jessica

Jessica

Τελευταία τροποποίηση: 09 September 2013

Η πρωτοβουλία JESSICA (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές ) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε αστικές περιοχές παρέχοντας λύσεις στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων για αστική ανανέωση και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από επιχορηγήσεις και δάνεια.

Read more...

Jasper

Jaspers

Τελευταία τροποποίηση: 09 September 2013

Η πρωτοβουλία JASPERS (Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) επιδιώκει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και τραπεζικού ομίλου KfW Bankengruppe, με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες κατά την προετοιμασία και υλοποίηση Μεγάλων Έργων υποδομής.

Read more...

Κοινοτικές πρωτοβουλίες 2014-2020

Κοινοτικές πρωτοβουλίες "J"

Τελευταία τροποποίηση: 12 September 2013

Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη - μέλη να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν δημιουργηθεί για να συμπληρώνουν τις δραστηριότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων σε συγκεκριμένες περιοχές ή τομείς δραστηριότητας που χρήζουν στοχευμένων δράσεων.

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εκδίδει κατευθύνσεις που περιγράφουν, για κάθε πρωτοβουλία, το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις ενδεδειγμένες διατάξεις εφαρμογής.

Read more...