Προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Τελευταία τροποποίηση: 07 October 2013

 

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία εφαρμόζεται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες.

  • Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων - αφορούν περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
  • Καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομενης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών - αφορά απεριφέρειες που αντμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών - αφορά όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας η Κύπρος συμμετέχει στα πιο κάτω προγράμματα:

  • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013.
  • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.
  • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI.
  • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC.

Συμμετέχει επίσης και στα ακόλουθα προγράμματα που εμπίπτουν κάτω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:

  • Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II.
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013.
  • Το πρόγραμμα INTERACT II.

 

Read more...