Ευρωπαϊκά Ταμεία

various

Τελευταία τροποποίηση: 16 September 2013

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ταμείο Συνοχής

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

 

Διαρθρωτικά Ταμεία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρηματοδοτεί τη δημιουργία υποδομών και τηνν πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Προωθεί την ένταξη των ανέργων και των μειονεκτουσών κατηγοριών του πληθυσμού στην αγορά εργασίας μέσω της χρηματοδότησης κυρίως δράσεων κατάρτισης.

 Ταμείο Συνοχής

Για να επιταχύνει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκλιση , η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Ταμείο Συνοχής το 1994.

Το ταμείο προορίζεται για τις χώρες στις οποίες το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερο του 90% του κοινοτικού μέσου όρου.

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Το Ταμείο συμβάλει στη βελτίωση:

  • της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα·
  • του περιβάλλοντος και του τοπίου·
  • της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και της ενθάρρυνσης της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.

 

      Άξονας 1: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας


      Άξονας 2: βελτίωση του περιβάλλοντος και των περιοχών της υπαίθρου


      Άξονας 3:ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας


      Άξονας 4: LEADER


     Πλαίσιο

·         Το ΕΓΤΑΑ είναι, μαζί με το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων), ένα από τα δύο μέσα χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Τα δύο αυτά ταμεία αντικαθιστούν, από 1ης Ιανουαρίου 2007, το ΕΓΤΠΕ τμήμα Προσανατολισμού και το ΕΓΤΠΕ τμήμα Εγγυήσεων αντίστοιχα.

·         Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη, το δεύτερο πυλώνα της ΚΠΓ, που ενσωματώθηκε προοδευτικά από τη δεκαετία του 70 και θεσμοθετήθηκε με το Πρόγραμμα Δράσης 2000, το 1997.

 

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία νέου ταμείου για την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020:το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Μέσω τα ταμείου θα χρηματοδοτούνται έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε οι δικαιούχοι να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το νέο ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) καθώς και σειρά άλλων μέσων. Το ταμείο προτείνει να χρηματοδοτηθεί με κονδύλιο ύψους 6.5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.