Εθνικά ή διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην προώθηση των πολιτικών της ιθαγένειας της Ένωσης..

Πολίτες

Τίτλος πρόσκλησης
Εθνικά ή διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην  προώθηση των πολιτικών της ιθαγένειας της Ένωσης - JUST / 2014 / RCIT / AG / CITI

Θεματική Ενότητα
Πολίτες

Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου   2014

Καταληκτική ημερομηνία
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Περιγραφή και Στόχοι
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει σχέδια που προωθούν την ιθαγένεια της Ένωσης, ιδίως τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και των εκλογικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη.
Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:
• Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της γνώσης σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίως της οδηγίας 2004/38 / ΕΚ
• Να προωθήσει την επιτυχή ένταξη και συμμετοχή των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής της ΕΕ.

Ενέργειες
Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες για:
• Την βελτίωση των γνώσεων και της τεχνογνωσίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, particularDirective 2004/38 / ΕΚ του Συμβουλίου, των τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των κανόνων αυτών
• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ από το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και την ικανότητά τους να επιβάλλουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους
•Την ανάπτυξη, την αναγνώριση και την προώθηση της ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο για να προωθηθεί η επιτυχής ένταξη και συμμετοχή των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής της ΕΕ (π.χ. μέσω one-stop –shop,  με υπηρεσίες πληροφόρησης που απευθύνονται στους νεοεισερχόμενους, με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, στις τοπικές εκλογές κ.λπ.).


Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Οργανισμούς ή ιδρύματα, με νομικό καθεστώς, που εμπίπτουν στις  ακόλουθες επιλέξιμες περιοχές:
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα

Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα επιβάλλεται να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα που είναι:

•    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Προϋπολογισμός:
1.50 M€