Διευκολύνοντας την Ευρώπη-Διακρατικός τουρισμός για ηλικιωμένους και νέους τις χαμηλές και μεσαίες περιόδους...

Τουρισμός

Τίτλος πρόσκλησης
Διευκολύνοντας την Ευρώπη-Διακρατικός τουρισμός για ηλικιωμένους και νέους τις χαμηλές και μεσαίες περιόδους - COS-TFLOWS-15.3.2014

Θεματική Ενότητα
Τουρισμός

Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου  2014

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 

Περιγραφή και Στόχοι
Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού στον τομέα της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της εσωτερικής κινητικότητας των ηλικιωμένων και των νέων.

 Οι γενικοί στόχοι είναι:
• Υποστήριξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου που θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της απασχόλησης των ΜΜΕ
• Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ του ευρύτερου δυνατού αριθμού των φορέων κατά μήκος της αλυσίδας του τουρισμού
• Διευκόλυνση της ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
• Προώθηση των ηλικιωμένων και νέων ευρωπαϊκής ιθαγένειας μέσω της αυξημένης κινητικότητας εντός της ΕΕ.

Ενέργειες
Η πρόσκληση υποβολής συμπληρώνει τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές της ΕΕ με την υποστήριξη διευρωπαϊκών σχεδίων συνεργασίας και κινητικότητας εντός της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης είναι:
• Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας αξίας του τουρισμού και των οργανισμών
• Τον επαγγελματισμό όσο αφορά τις παροχές τουριστικών υπηρεσιών
• Προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων και των νέων ανθρώπων
• Αύξηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη και της καλύτερης κατανόησης των πολιτισμών των άλλων Ευρωπαίων


Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Οργανισμούς ή ιδρύματα, με νομικό καθεστώς, που εμπίπτουν στις  ακόλουθες επιλέξιμες περιοχές:
•    Οποιαδήποτε νομική οντότητα

Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα επιβάλλεται να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα που είναι:

•    Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Προϋπολογισμός:
1.80 M€