Προκηρύξεις χορηγιών / επιχορηγήσεων

Σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τελευταία τροποποίηση: 10 June 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δικαιούχοι

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
4. Βαφή Αυτοκινήτων (τομέας G - 45.20.3)
5. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
· Χημεία Τροφίμων & Ποτών
· Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
6. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
· Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα (τομέας M - 74.10.1)
8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων [τηλεοπτικών σειρών , ντοκιμαντέρ] (τομέας J – 59.11.1 & 59.11.2)


Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

· Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως 11 απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.
Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
Η επιχείρηση που έχει οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Χορηγιών του YEEBT ή απόφαση της αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒΤ ή/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της αρμόδιας Αρχής.
Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης με μέγιστο ποσό τις €200.000.
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1 Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων
2 Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
3 Μεταφορικά Μέσα
4Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης
5 Προβολή / Προώθηση
6 Αμοιβές Συμβούλων

Zebranico Consulting Ltd, Παναγιώτειο Μέγαρο, Γλάδστωνος 01, 6023 Λάρνακα
5ος όροφος, Διαμέρισμα 505
Τηλ: +357 24 400664 Φαξ: +357 24 103700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Read more...

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Τελευταία τροποποίηση: 14 June 2014

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014

Ως Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορούμε να σας παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες για σωστή και έγκαιρη υποβολή αιτήσεων στον Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου, καθώς επίσης και να σας εκπροσωπήσουμε μέχρι και το τέλος των 12 μηνών που απαιτεί το Σχέδιo με χαμηλές χρεώσεις.

Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το εν λόγω Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθούν εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη (2 Ιουνίου-30 Ιουνίου 2014).

Το Σχέδιο ουσιαστικά καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, εκτός από επιχειρήσεις που απασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.

Εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο θα λήξει με ανακοίνωση στον Τύπο και θα τερματιστεί η παραλαβή αιτήσεων, εκτός αν υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Πρέπει να τονισθεί ότι θα δίνεται προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της αίτησης στο πρότυπο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης πρωτοκόλλου της αίτησης.

Διευκρινήσεις ή τεκμηριώσεις που τυχόν θα ζητηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης, πρέπει να παραδίδονται εντός της χρονικής προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από τον Δικαιούχο. Η Αίτηση θα τίθεται σε αναστολή μέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που δεν σταλούν οι διευκρινήσεις στο πιο πάνω διάστημα η αίτηση θα απορρίπτεται. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης.

Για έγκαιρη, γρήγορη και σωστή υποβολή των αιτήσεων και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 400 664.

Στοιχεία επικοινωνίας:

facebook.com/european programmes
01 Γλάδστωνος, 6023 Λάρνακα Κύπρος
Παναγιώτειο Μέγαρο, Γραφείο 505
Τηλ.: +357 24400664 Φαξ: +357 24400664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

Read more...

Σχέδια για Κοινωνική Συνοχή

Σχέδια για την Κοινωνική Συνοχή

Τελευταία τροποποίηση: 03 February 2014

 

Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή κοινωνία. Η πρόκληση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παροχή καλύτερης βοήθειας στα άτομα που αποκλείονται ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την εργασία ή την κοινωνία, αλλά απαιτεί δραστικά μέτρα για την άρση των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη. Για τον σκοπό αυτό προκηρύσσονται τρία σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις ευπαθείς ομάδες και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

 

•    Παροχή φροντίδας σε χαμηλοσυνταξιούχους.
Σκοπός είναι η κάλυψη αναγκών φροντίδας των χαμηλοσυνταξιούχων στην κατοικία τους με επιδότηση του κόστους φροντίδας.
Η εφαρμογή του Έργου αφορά τη συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικογενειακής βοήθειας και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Οι υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται από εγγεγραμμένους άνεργους στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων στην Ελληνική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 1000 χαμηλοσυνταξιούχους.

 

•    Επιδότηση Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών
Με στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού και στήριξη της κοινωνικής συνοχής προκηρύσσεται ειδικό Έργο για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών τους. Το έργο απευθύνεται σε:

 1. Σε εργαζομένους που το ύψος του μισθού τους είναι τόσο χαμηλό που η εργασία είναι ασύμφορη ή σε άνεργους που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 2. Για την ένταξη στο Έργο θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση της φροντίδας των παιδιών θα συνίσταται είτε στην επιδότηση του κόστους των νηπιαγωγείων ή των βρεφοκομικών σταθμών, είτε στην παροχή φροντίδας που θα παρέχεται από εγγεγραμμένους άνεργους οι οποίοι θα καταρτιστούν σε θέματα φροντίδας παιδιών στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Το Έργο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 1000 οικογένειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

 

•    Διαμόρφωση Δράσεων και Προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας
Νέα μορφή επιχειρηματικότητας που ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% των Ευρωπαϊκών εταιριών και το 10% της συνολικής απασχόλησης.
Ως κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία χαρακτηρίζεται ο χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας και αναπτύσσει δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.
Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, εταιρείες και ενώσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η γεωργική παραγωγή, η οικοτεχνία/χειροτεχνία.

•    Παραδείγματα είναι:

  1. Νέοι επιστήμονες (νομικοί, γιατροί, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι) που μπορούν να συστήσουν ένα συνεταιρισμό.
  2. Άνεργοι που μπορούν να συνεταιριστούν για την παραγωγή προϊόντων όπως γλυκά ή άλλα προϊόντα παραγωγής του τόπου μας.

•    Οι δράσεις του έργου θα συμβάλουν:

  1. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  2. Στην απασχόληση ανέργων.
  3. Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μειονεκτούντων ατόμων

Επιχειρήσεις που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προσφέρουν υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με πολύ χαμηλό κόστος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου καθορίστηκε στα 6 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι να επιδοτηθούν 180 κοινωνικές επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. Θα παρέχεται επίσης τεχνογνωσία για τη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών. 

 

Τα προγράμματα πρόκειται να αναγγελθούν επισήμως σύντομα.

Read more...

Σχέδια για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Σχέδια για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Τελευταία τροποποίηση: 20 February 2014

 1. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙOΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 


Σκοπός του Σχεδίου
Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Επωφελούμενοι:
(α)    Ξενοδοχοϋπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασιών, οι οποίοι κατά την περίοδο αυτή θα συμμετέχουν σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
(β)    Ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013:
-    παρέμειναν κλειστές και κατά την αντίστοιχη φετινή περίοδο θα λειτουργήσουν έστω και μερικώς, ή
-    είχαν προβεί σε μερική αναστολή εργασιών και κατά την αντίστοιχη φετινή περίοδο θα μειώσουν την περίοδο αναστολής ή/και θα μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους που θα επηρεαστούν από αυτή.
Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση το σύνολο των εβδομάδων αναστολής ανά ξενοδοχειακή μονάδα δεν θα υπερβαίνει τον αντίστοιχο περσινό.

Περίοδος Εφαρμογής:
Το Έκτακτο Σχέδιο ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2014.
Με τη λήξη του Έκτακτου Σχεδίου θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα για να αποφασιστεί η επαναπροκήρυξη του για ακόμη ένα έτος.

 

 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σκοπός του Προγράμματος:
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας µε στόχο την εργοδότηση τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Επωφελούμενοι:
(α)    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
(β)     Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες

Επίδομα:
Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Στις ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και θα παρέχουν ενδοεπιχειρησιακά την κατάρτιση, θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου του κόστους των εκπαιδευτών και του κόστους ασφάλισης έναντι ευθύνης εργοδότη. Στην περίπτωση που η κατάρτιση θα διεξάγεται σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, η αποζημίωση θα παρέχεται στις μονάδες αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €100 μηνιαία ανά καταρτιζόμενο.

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Σχέδια για την Ανεργία των Νέων

Τελευταία τροποποίηση: 14 June 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Στόχος του Σχεδίου
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.  Το Σχέδιο στοχεύει στην ένταξη κατά το 2014, 2.500 άνεργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με συνολικό προϋπολογισμό €8,5 εκατομμύρια περίπου.

Επωφελούμενοι
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν άνεργοι νέοι απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίοι θα κατατάσσονται σε κατάλογο με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που φαίνονται πιο κάτω:

Κριτήρια επιλεξιμότητας:
•    Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
•    Ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.
•    Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας. Δεν καλύπτονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
•    Εξαιρούνται άτομα με εργασιακή πείρα συνολικά πέραν των δώδεκα (12) μηνών
•    Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται για πρακτική κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής πείρας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιχειρήσεις/οργανισμούς:
•    Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
•    Διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ανέργου.
•    Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες.
•    Η επιχείρηση/οργανισμός απασχολεί τον άνεργο κατ΄ ελάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαία.
•    Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να τοποθετηθούν οι άνεργοι, μετά την 11η Δεκεμβρίου 2013. Νοείται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος.
•    Οι προσφερόμενες θέσεις δεν θα αφορούν επικίνδυνες εργασίες.
•    Στις προσφερόμενες θέσεις δεν θα εντάσσονται άτομα τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή Διευθυντές των επιχειρήσεων/οργανισμών, οι σύζυγοί τους, ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς.
•    Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται εκτός οικίας.
•    Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.


Επιδόματα
Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
Από το εβδομαδιαίο επίδομα των ανέργων θα αποκόπτεται ποσοστό 7,8% για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόσθετα, η ΑνΑΔ θα καταβάλλει 7,8% στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, η ΑνΑΔ θα ασφαλίζει τους ανέργους για όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους έναντι ευθύνης εργοδότη.

 

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τελευταία τροποποίηση: 20 February 2014

 

1.    ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ AΠO 1- 49 ATOMA.

Αναλυτικά για το σχέδιο:

Το σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων - χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη στην κατηγορία NACE  4511, 4519, 4532,4540,και 4711-4799 και εργοδοτούσαν από 1 έως 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο. Η ομάδα στόχου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισης τους ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.

Ο επιδοτούμενος θα πρέπει :
•    Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και να λαμβάνει ανεργιακό επίδομα και με την προϋπόθεση ότι δικαιούται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του κατάρτισης με τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.
•    Να τοποθετηθεί για ένα μήνα με στόχο την πρακτική κατάρτιση (με διάρκεια τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα). Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος τις 3.000 ευρώ ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας). Η χορηγία θα δίνεται για τους 6 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργοδοτούμενου για 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση. Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εργοδότη 5 (πέντε) άτομα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν μόνο εργοδότες που δεν έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζόμενων από τον Δεκέμβριο του 2013. Η τυχών μείωση του προσωπικού δε δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση ή συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

2.    ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ AΠΟ 1 - 4 ΑΤΟΜΑ

Αναλυτικά για το σχέδιο:
* Ο επιδοτούμενος θα πρέπει να είναι εργοδοτούμενος της αιτήτριας επιχείρησης για τουλάχιστον δύο συνεχή χρόνια πριν τη σημερινή ημερομηνία (δηλαδή τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2012).
* Να είναι οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος εκτός από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή τον μέτοχο με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών (αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο). Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσοτέροι του ενός κύριοι μέτοχοι με τον ίδιο αριθμό μετοχών,  μπορεί να επιδοτηθεί ο ένας εξ αυτών. Νοείται ότι, ο εργοδότης που ο ίδιος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν μπορεί να αιτηθεί επιδότησης για τον εαυτό του.
*Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη , ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ποσό τις 7.000 ευρώ ως μέρος του μισθολογικού κοστούς. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδια έχουν:
*Μόνο εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ( με αριθμό μητρώου εργοδότη στην κατηγορία NACE 4511,4519,4532,4540,  4711-4799) και εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 άτομα το Δεκέμβριο του 2013.
*Δεν έτυχαν οποιοσδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα σχέδια κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την εργοδότηση του ιδίου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του σχεδίου.
*Ο εργοδότης έχει καταγράψει μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες, με αποδεικτικό στοιχείο τις τελευταίες έκτο τριμηνιαίες δηλώσεις του ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 MAΡΤΙΟΥ 2014

 

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...

Ενισχύσεις σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης

Ενισχύσεις σε Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης

Τελευταία τροποποίηση: 30 November -0001

 

Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα "De minimis", σε επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

Ημ.Λήξης: 30/06/2014

 

Σκοπός:

Στα πλαίσια των προσπαθειών για προβολή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κυπριακές Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και για επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές παρέχεται οικονομική ενίσχυση, με βάση τον κανόνα "De minimis", για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό με δικά τους περίπτερα.

 

Δικαιούχοι:

Κυπριακές Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης.

 

Ύψος Ενίσχυσης:

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται στο ποσό των €1282.

 

Κριτήρια:

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκεύης και εξοπλισμού του περιπτέρου καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής. Σε περιπτώσεις οπού οι αιτήτριες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της Ε.Ε.(εσωτερική αγορά), στο Ισραήλ και την Ελβετία, η εν λόγω ενίσχυση δεν καλύπτει ποσά που αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου, κατά την έκδοση των τιμολογίων οι αιτητές θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται στα τιμολογία, ξεχωριστά το ποσό του Φ.Π.Α. Τα ποσά του Φ.Π.Α. θα καλύπτονται εφόσον οι εκθέσεις πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες αυτες.

Read more...

Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό

Κλάδος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Προώθησης Υπηρεσιών

Τελευταία τροποποίηση: 14 January 2014

 

Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα "De minimis" σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

Ημ.λήξης: 30/06/2014

 

Σκοπός:

Στα πλαίσια των προσπαθειών για προβολή των υπηρεσιών, που προσφέρουν οι κυπριακές Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παρέχεται οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis" για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό με δικά τους περίπτερα.

 

Δικαιούχοι:

Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ανάπτυξης γης).

 

Ύψος Ενίσχυσης:

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται στα €2563.

 

Κριτήρια:

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής.

Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήτριες Επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της Ε.Ε (εσωτερική αγορά), στο Ισραήλ και στην Ελβετία, η εν λόγω Ενίσχυση δεν καλύπτει ποσά που αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου οι αιτητές κατά την Έκδοση των Τιμολογίων, θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται στα τιμολόγια, ξεχωριστά  το ποσό του Φ.Π.Α. Τα ποσά του Φ.Π.Α θα καλύπτονται εφόσον οι εκθέσεις πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες αυτές.

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", δύναται να παρέχεται σε δικαιούχους για επαναλαμβανόμενες συμμετοχές τους στην ίδια έκθεση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος της Ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €200 000, για περίοδο τριών οικονομικών ετών, με αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης Ενίσχυσης "De minimis".

Read more...

Σχέδια Χορηγιών - Γεωργικά Προϊόντα

Σχέδια Χορηγιών - Γεωργικά Προϊόντα

Τελευταία τροποποίηση: 14 January 2014

 

1) Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες.

Το σχέδιο προβλέπει ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Εσωτερική Αγορά και τις τρίτες χώρες, για την περίοδο 1/1/2014 - 30/06/2014.

 

 

2)Σχέδια Χορηγιών - Ενέργειες προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ε.Ε - Μέτρο 1

Το σχέδιο αφορά ενέργειες για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε χώρες εντός της Ε.Ε. τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υ.Ε.Β.&Τ. - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων), ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους ίδιους τους αιτητές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μεχρι τρία χρόνια.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων που ανακοινώνονται κάθε φορά.

 

 

3)Σχέδια Χορηγιών - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις τρίτες χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ε.Ε. - Μέτρο 3

Το σχέδιο αφορά ενέργειες για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων εκτός  της Ε.Ε, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από τηα Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υ.Ε.Β.&Τ. - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων) ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους ίδιους τους αιτητές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μεχρι τρία χρόνια.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων που ανακοινώνονται κάθε φορά.

 

 

 

 

 

Read more...