Σχέδια Χορηγιών - Γεωργικά Προϊόντα

Σχέδια Χορηγιών - Γεωργικά Προϊόντα

Σχέδια Χορηγιών - Γεωργικά Προϊόντα

Τελευταία τροποποίηση: 14 January 2014

 

1) Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες.

Το σχέδιο προβλέπει ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Εσωτερική Αγορά και τις τρίτες χώρες, για την περίοδο 1/1/2014 - 30/06/2014.

 

 

2)Σχέδια Χορηγιών - Ενέργειες προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ε.Ε - Μέτρο 1

Το σχέδιο αφορά ενέργειες για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε χώρες εντός της Ε.Ε. τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υ.Ε.Β.&Τ. - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων), ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους ίδιους τους αιτητές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μεχρι τρία χρόνια.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων που ανακοινώνονται κάθε φορά.

 

 

3)Σχέδια Χορηγιών - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις τρίτες χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ε.Ε. - Μέτρο 3

Το σχέδιο αφορά ενέργειες για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων εκτός  της Ε.Ε, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από τηα Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υ.Ε.Β.&Τ. - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων) ενώ το υπόλοιπο βαραίνει τους ίδιους τους αιτητές.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μεχρι τρία χρόνια.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων που ανακοινώνονται κάθε φορά.

 

 

 

 

 

Read more...