Κλάδος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Προώθησης Υπηρεσιών

Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό

Κλάδος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Προώθησης Υπηρεσιών

Τελευταία τροποποίηση: 14 January 2014

 

Ενισχύσεις με βάση τον κανόνα "De minimis" σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

Ημ.λήξης: 30/06/2014

 

Σκοπός:

Στα πλαίσια των προσπαθειών για προβολή των υπηρεσιών, που προσφέρουν οι κυπριακές Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για επιμόρφωση των μελών τους για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παρέχεται οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis" για κάλυψη μέρους των εξόδων των πιο πάνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό με δικά τους περίπτερα.

 

Δικαιούχοι:

Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ανάπτυξης γης).

 

Ύψος Ενίσχυσης:

Το μέγιστο ύψος της χορηγίας σε κάθε εκθέτη, για κάθε συμμετοχή καθορίζεται στα €2563.

 

Κριτήρια:

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", καλύπτει μέχρι το 50% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής και εξοπλισμού του περιπτέρου, καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής.

Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήτριες Επιχειρήσεις συμμετέχουν σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της Ε.Ε (εσωτερική αγορά), στο Ισραήλ και στην Ελβετία, η εν λόγω Ενίσχυση δεν καλύπτει ποσά που αντιστοιχούν στο Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου οι αιτητές κατά την Έκδοση των Τιμολογίων, θα πρέπει να ζητούν όπως αναγράφεται στα τιμολόγια, ξεχωριστά  το ποσό του Φ.Π.Α. Τα ποσά του Φ.Π.Α θα καλύπτονται εφόσον οι εκθέσεις πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες και τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται στις χώρες αυτές.

Η ενίσχυση με βάση τον κανόνα "De minimis", δύναται να παρέχεται σε δικαιούχους για επαναλαμβανόμενες συμμετοχές τους στην ίδια έκθεση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος της Ενίσχυσης που θα παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €200 000, για περίοδο τριών οικονομικών ετών, με αφετηρία το χρόνο καταβολής της πρώτης Ενίσχυσης "De minimis".

Read more...