Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τελευταία τροποποίηση: 10 June 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δικαιούχοι

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
4. Βαφή Αυτοκινήτων (τομέας G - 45.20.3)
5. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
· Χημεία Τροφίμων & Ποτών
· Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
6. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
· Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα (τομέας M - 74.10.1)
8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων [τηλεοπτικών σειρών , ντοκιμαντέρ] (τομέας J – 59.11.1 & 59.11.2)


Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

· Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως 11 απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.
Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
Η επιχείρηση που έχει οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Χορηγιών του YEEBT ή απόφαση της αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου για τον αποκλεισμό της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒΤ ή/ και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, δεν δικαιούται χορηγία στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου εκτός και αν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης ή απόφασης της αρμόδιας Αρχής.
Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης με μέγιστο ποσό τις €200.000.
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1 Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων
2 Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
3 Μεταφορικά Μέσα
4Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης
5 Προβολή / Προώθηση
6 Αμοιβές Συμβούλων

Zebranico Consulting Ltd, Παναγιώτειο Μέγαρο, Γλάδστωνος 01, 6023 Λάρνακα
5ος όροφος, Διαμέρισμα 505
Τηλ: +357 24 400664 Φαξ: +357 24 103700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Read more...

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σχέδια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Τελευταία τροποποίηση: 20 February 2014

 

1.    ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ AΠO 1- 49 ATOMA.

Αναλυτικά για το σχέδιο:

Το σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων - χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη στην κατηγορία NACE  4511, 4519, 4532,4540,και 4711-4799 και εργοδοτούσαν από 1 έως 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο. Η ομάδα στόχου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισης τους ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.

Ο επιδοτούμενος θα πρέπει :
•    Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και να λαμβάνει ανεργιακό επίδομα και με την προϋπόθεση ότι δικαιούται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του κατάρτισης με τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα.
•    Να τοποθετηθεί για ένα μήνα με στόχο την πρακτική κατάρτιση (με διάρκεια τουλάχιστον 25 ώρες την εβδομάδα). Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος τις 3.000 ευρώ ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας). Η χορηγία θα δίνεται για τους 6 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργοδοτούμενου για 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση. Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εργοδότη 5 (πέντε) άτομα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν μόνο εργοδότες που δεν έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζόμενων από τον Δεκέμβριο του 2013. Η τυχών μείωση του προσωπικού δε δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση ή συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

2.    ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ AΠΟ 1 - 4 ΑΤΟΜΑ

Αναλυτικά για το σχέδιο:
* Ο επιδοτούμενος θα πρέπει να είναι εργοδοτούμενος της αιτήτριας επιχείρησης για τουλάχιστον δύο συνεχή χρόνια πριν τη σημερινή ημερομηνία (δηλαδή τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2012).
* Να είναι οποιοσδήποτε εργοδοτούμενος εκτός από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή τον μέτοχο με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών (αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο). Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσοτέροι του ενός κύριοι μέτοχοι με τον ίδιο αριθμό μετοχών,  μπορεί να επιδοτηθεί ο ένας εξ αυτών. Νοείται ότι, ο εργοδότης που ο ίδιος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν μπορεί να αιτηθεί επιδότησης για τον εαυτό του.
*Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη , ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ποσό τις 7.000 ευρώ ως μέρος του μισθολογικού κοστούς. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδια έχουν:
*Μόνο εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ( με αριθμό μητρώου εργοδότη στην κατηγορία NACE 4511,4519,4532,4540,  4711-4799) και εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 άτομα το Δεκέμβριο του 2013.
*Δεν έτυχαν οποιοσδήποτε επιχορήγησης στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα σχέδια κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την εργοδότηση του ιδίου ατόμου, που θα ενταχθεί στα πλαίσια του σχεδίου.
*Ο εργοδότης έχει καταγράψει μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες, με αποδεικτικό στοιχείο τις τελευταίες έκτο τριμηνιαίες δηλώσεις του ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 MAΡΤΙΟΥ 2014

 

 

Πληροφορίες:
Για όποια σχετική ενημέρωση και για τη σωστή καθοδήγηση στην προετοιμασία της αίτησης σας η Ζebranico Consulting LTD  είναι κοντά σας.
Παρακαλώ όπως στείλετε email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με τα στοιχειά επικοινωνίας σας και άμεσα θα έλθει σε επαφή μαζί σας υπεύθυνος σύμβουλος.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24 400 664

Read more...