Θεσμικό πλαίσιο

various

Τελευταία τροποποίηση: 16 September 2013

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις προτάσεις της για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Οι πρόνοιες του νέου νομοθετικού πλαισίου βρίσκονται υπό διαβούλευση στα πλαίσια των διεργασιών των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής κατά τη νέα προγραμματική περίοδο με στόχο να ενισχυθεί η στρατηγική διάσταση της πολιτικής και να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στοχεύουν στους μακροπρόθεσμους στόχους της για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Στρατηγική Ευρώπη 2020)